Regulamin Programu Lojalnościowego „Biozdrowy Program lojalnościowy” (dalej: „Regulamin”) 

1. Postanowienia ogólne 


1.1. Organizatorem programu lojalnościowego pod nazwą „Biozdrowy program lojalnościowy” („Program”) jest BIODIO Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku (15-732), przy ul. Choroszczańskiej 24, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000826666, posługująca się numerem NIP 5423376324 oraz numerem REGON  384489153 („Organizator”). 

1.2. Uczestnikami Programu mogą być klienci sklepu internetowego Organizatora, dostępnego pod adresem: https://biozdrowy.pl/pl/ („Strona Sklepu”), będący pełnoletnimi osobami fizycznymi, posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych, mającymi miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i będący konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego („Uczestnik”). W Programie nie mogą brać udziału pracownicy, współpracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz członkowie ich najbliższej rodziny ani osoby, prowadzące działalność, polegającą na komercyjnej sprzedaży produktów, nabytych na Stronie Sklepu. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.  

1.3. Program jest prowadzony w terminie od dnia 10.10.2023r. na czas nieokreślony, tj. do wyczerpania nagród objętych Programem, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na warunkach określonych w Regulaminie („Okres obowiązywania Programu”). 

1.4. Celem Programu jest zyskanie lojalności Uczestników, poprzez przyznawanie przez Organizatora punktów premiowych oraz ich sumowanie na indywidualnym koncie Uczestnika („Konto”), a następnie wymiana zebranych przez Uczestnika punktów premiowych na nagrody, o których mowa w pkt 3 Regulaminu. 

 1. Tekst Regulaminu dostępny będzie przez cały Okres obowiązywania Programu, do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na Stronie Sklepu.  

 2. Program nie stanowi gry losowej w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. 

2. Zasady uczestnictwa w Programie  


2.1. Celem wzięcia udziału w Programie Uczestnik zobowiązany jest, w okresie Obowiązywania Programu do: 

2.1.1. posiadania aktywnego Konta na Stronie Sklepu albo jego założenia przed złożeniem zamówienia na Stronie Sklepu;

2.1.2. potwierdzenia znajomości oraz akceptacji treści Regulaminu oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych;

2.1.3. złożenia zamówienia na Stronie Sklepu.

2.2. Każdy Uczestnik, który spełni warunki wskazane w pkt 2.1 ppkt 2.1.1-2.1.3. powyżej jest uprawniony do wymiany zebranych punktów premiowych, które gromadzone są na Koncie Uczestnika na nagrody, o których mowa w pkt 3 Regulaminu. 

 1. Punkty premiowe zostaną przyznane Uczestnikowi w przypadku:

  1. Nabycia produktów objętych Programem tj. wszystkich produktów, dostępnych na Stronie Sklepu;

  2. Założenia Konta na Stronie Sklepu;

  3. Zapisania się do Newsletteru na Stronie Sklepu;

  4. Dodania opinii o nabytym produkcie, która uzyska zatwierdzenie moderatora Strony Sklepu - 1 Uczestnik może uzyskać punkty dla nie więcej niż 100 opinii, wystawionych w ciągu jednego roku kalendarzowego;

  5. Rozdysponowania indywidualnie wygenerowanego linku lub kodu rabatowego do innych osób, które wcześniej nie posiadały aktywnego Konta na Stronie Sklepu;

  6. Dokonania zakupu produktów na Stronie Sklepu, przez osoby wskazane w ppkt 2.3.5. powyżej.

2.4. Dla każdej czynności wskazanej w ppkt 2.3.1-2.3.6. powyżej, ustalone zostaną indywidualnie wartość przyznawanych punktów premiowych, które zostaną wskazane na Stronie Sklepu. Warunkiem wymiany punktów premiowych jest posiadanie wystarczającej liczby punktów premiowych, które są wymagane do nabycia nagrody, o której mowa w pkt 3 Regulaminu. 

2.5. Organizator ma prawo odebrania z Konta punktów premiowych przyznanych Uczestnikowi, w przypadku, gdy Uczestnik:

2.5.1. zakłada więcej niż jedno Konto, podając fałszywe dane na Stronie Sklepu albo korzysta z oprogramowania, które ma na celu zmianę IP użytkownika, 

2.5.2. dokona zwrotu zamówionego produktu albo produktów objętych Programem, o których mowa w pkt 2.3.1. Uczestnik zostanie pozbawiony punktów premiowych, które były mu przyznane, w ilości równoważnej dla wartości punktów premiowych, ustalonej dla nabytych produktów.

2.6. Zebrane punkty premiowe są ważne przez okres 180 dni kalendarzowych („Okres ważności”), licząc od chwili złożenia i opłacenia zamówienia na Stronie Sklepu przez Uczestnika. Upływ okresu ważności przyznanych punktów premiowych uniemożliwia ich wymianę na nagrody, o których mowa w pkt 3 Regulaminu.

2.7. W przypadku, gdy Organizator dokona zmiany ustalonej długości Okresu ważności punktów premiowych, zmiana nie będzie miała zastosowania do punktów premiowych Uczestnika, które zostały uzyskane przed dniem dokonania zmiany Okresu ważności. 

2.8. Niezależnie od Okresu ważności, wskazanego w pkt. 2.6. i zastrzeżenia z ppkt 2.3.4. powyżej, jeden Uczestnik w ciągu jednego roku kalendarzowego może uzyskać maksymalnie 30 000 punktów premiowych. 

2.9. Liczba punktów premiowych niezbędnych do wymiany na nagrody, o których mowa w pkt 3 Regulaminu, suma punktów premiowych Uczestnika, lista zamówionych produktów, termin przyznania punktów premiowych oraz Okres ważności punktów premiowych wskazany jest na Koncie Uczestnika w zakładce pn. „Program lojalnościowy”. 

2.10. Organizator zastrzega, że punkty premiowe nie będą przyznawane Uczestnikowi w przypadku, gdy Uczestnik dokonuje wymiany punkty premiowych na nagrody, o których mowa w pkt 3 Regulaminu. 

2.11. Uczestnik nie jest uprawniony do przeniesienia swoich praw na inną osobę, ani do rozporządzania punktami premiowymi w sposób odmienny od postanowień Regulaminu. 

2.12. Organizator może wykluczyć Uczestnika z Programu wskazując przyczyny wykluczenia, w szczególności w wypadku, gdy doszło do naruszenia Regulaminu przez Uczestnika, w tym, gdy Uczestnik dokonuje czynności, o których mowa w ppkt 2.5.1. albo gdy, realizowanie Programu z jego udziałem jest niemożliwe, znacznie utrudnione, sprzeczne z Regulaminem albo w przypadku, gdyby doprowadziłoby do naruszenia obowiązujących przepisów. 

2.13. Akceptacja Regulaminu jest jednoznaczna z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach określonych stosownymi przepisami prawa i pkt 5 Regulaminu. 

3. Nagrody 


3.1. Organizator jest podmiotem przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 Kodeksu cywilnego (dalej: „KC”). 

3.2. Uczestnik będzie uprawniony do wymiany zebranych punktów premiowych na nagrody („Nagrody”), których aktualna lista wskazana jest na koncie Klienta w zakładce WYMIEŃ PUNKTY ZA NAGRODY. Punkty premiowe mogą być również wymieniane na kupony albo rabaty, o których mowa w pkt 3.6. i 3.7. Regulaminu. Wszystkie Nagrody z aktualnej listy, zostaną oznaczone na Stronie Sklepu nazwą: „Nagroda”. Przy każdej Nagrodzie zostanie wskazana wymagana ilości punktów premiowych, uprawniająca Uczestnika do dokonania wymiany punktów premiowych na Nagrody. 

3.3. Aby dokonać wymiany punktów premiowych na Nagrody, Uczestnik powinien złożyć zamówienie na Stronie Sklepu, analogicznie jak w przypadku składania innych zamówień na produkty.

3.4. Wysyłka Nagrody nastąpi na zasadach wskazanych w Regulaminu Sklepu i zostanie zrealizowana na adres wskazany przez Uczestnika w zamówieniu, przy czym koszt wysyłki pokrywa Uczestnik, bez względu na fakt, czy Uczestnik dokonał zakupu kolejnych produktów, czy jedynie złożył zamówienie, w którym wymienił punkty premiowe na Nagrody. 

3.5. Wymiana punktów premiowych na Nagrody, nie wymaga jednoczesnego zakupu produktów ze Strony Sklepu, pod warunkiem, że Uczestnik uzyskał wymaganą dla otrzymania danej Nagrody ilość punktów premiowych. W takim przypadku analogicznie stosuje się zasady odnoszące się do wysyłki i pokrycia kosztów zamówienia, o których mowa w pkt 3.4. powyżej. 

3.6. W przypadku, gdy Uczestnik uzyska minimalną ilość punktów premiowych, zebrane punkty premiowe może wymienić również na Nagrodę w postaci rabatu na kolejne zakupy na Stronie Sklepu w wysokości określonej akcją. Rabat zostanie przydzielony indywidualnie do Konta w zakładce “KUPONY”, a ceny w koszyku zostaną obniżone o naliczony rabat.  Rabat nie łączy się z innymi promocjami i naliczany jest od ceny regularnej wskazanej na Stronie Sklepu.

3.7. W przypadku, gdy Uczestnik uzyska minimalną ilość punktów premiowych, zebrane punkty premiowe może wymienić na Nagrodę w postaci kuponu, który będzie dostępny na Koncie Uczestnika w zakładce “KUPONY”

3.8. Nagrody nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent nie przewidziany w Regulaminie.

3.9. W razie niemożliwości wydania Uczestnikowi Nagrody, z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, w tym w przypadku, gdy nie dopełni on obowiązków, o których mowa w Regulaminie lub gdy Uczestnik odmówi odbioru Nagrody, traci on prawo do Nagrody, a Nagrody pozostają własnością Organizatora bez prawa zwrotu punktów premiowych. 

3.10. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnik spełnia warunki uczestnictwa w Programie. W tym celu może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia stosownych dokumentów. Organizatorowi przysługuje prawo wstrzymania się z wydaniem którejkolwiek Nagrody, do czasu spełnienia przez Uczestnika zobowiązań, o których mowa w zdaniu poprzednim. 
3.11 - "Nagroda" zostanie dodana do koszyka zakupowego klienta, a jej wartość będzie wynosiła 0,01 PLN (słownie: jeden grosz).

4. Postępowanie reklamacyjne 


 4.1. Uczestnik może zgłaszać reklamacje odnoszące się do przebiegu i realizacji Programu, w tym trybu naliczania i odliczania punktów premiowych, trybu wydawania Nagród, zgodnie z przepisami KC, odnoszącymi się do rękojmi za wady rzeczy tj. z uwzględnieniem w szczególności, że Organizator odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat, od dnia wydania rzeczy (Nagrody) Uczestnikowi. 

4.2. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy (Nagrody) na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, a w przypadku gdy Uczestnikiem jest konsument, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu w zdaniu poprzednim. 

4.3. Jeżeli określony przez Organizatora lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od dnia wydania rzeczy Uczestnikowi, Organizator odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu. Upływ terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli Organizator wadę podstępnie zataił.  

4.4. Reklamacje powinny być składane na adres korespondencyjny Organizatora: BIODIO Sp. z o.o. , ul. Choroszczańska 24, 15-732 Białystok albo na adres mailowy info@biozdrowy.pl  

4.5. O sposobie rozstrzygnięcia reklamacji Organizator poinformuje Uczestnika na piśmie, na adres wskazany w piśmie reklamacyjnym, w terminie czternastu (14) dni od daty doręczenia mu reklamacji. Wynik postępowania reklamacyjnego nie wyłącza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń przed sądem powszechnym, na zasadach ogólnych. 

4.6. Reklamacje zgłoszone po upływie terminów określonych w punkcie 4.1-4.3., nie będą uwzględniane przez Organizatora. 

4.7. Powyższe zasady mają zastosowanie również w przypadku składania reklamacji, dotyczących świadczenia usług drogą elektroniczną, o których mowa w pkt 5 Regulaminu. 

5. Świadczenie usług drogą elektroniczną 


5.1. W ramach Programu Organizator świadczy nieodpłatnie na rzecz Uczestników, na zasadach opisanych w Regulaminie, usługi drogą elektroniczną w zakresie niezbędnym do realizacji Programu. 

5.2. Przez usługi świadczone drogą elektroniczną na potrzeby realizacji Programu należy rozumieć w szczególności takie usługi jak: 

5.2.1. umożliwienie Uczestnikowi w ramach Konta Uczestnika na Stronie Sklepu, uzyskiwania informacji na temat ilości punktów premiowych, zamówionych produktów, terminie przyznania punktów premiowych oraz Okresie ważności punktów premiowych;

5.2.2. udostępnienie Regulaminu na Stronie Sklepu; 

5.2.3. umożliwienie komunikacji pomiędzy Organizatorem i Uczestnikiem za pośrednictwem Strony Sklepu. 

5.3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą wyświetlenia przez Uczestnika Strony Sklepu. 

5.4. Uczestnik zobowiązany jest do korzystania z usług oferowanych przez Organizatora w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także zgodnie z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego. Uczestnik zobowiązuje się do niepodejmowania działań polegających na umieszczeniu w ramach Strony Sklepu treści naruszających przepisy prawa, w szczególności treści naruszających majątkowe prawa autorskie osób trzecich lub ich dobra osobiste.

5.5 Minimalnymi wymaganiami technicznymi, których spełnienie jest niezbędne do korzystania ze Strony Sklepu, zawarcia umowy o świadczenie usług jest posiadanie komputera lub innego urządzenia podłączonego do sieci Internet wyposażonego w przeglądarkę internetową w najnowszej wersji oferowanej przez danego producenta: Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, Opera, gdyż przy użyciu wcześniejszych wersji przeglądarki internetowej niektóre dodatkowe funkcjonalności Strony Sklepu mogą działać w ograniczonym zakresie. Aby utworzyć Konto, Uczestnik musi posiadać aktywny adres e-mail, a także urządzenie umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych. 

5.6. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas nieokreślony. 

5.7. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną może być w każdej chwili rozwiązana przez Uczestnika poprzez opuszczenie strony internetowej Organizatora lub przesłanie informacji o rozwiązaniu umowy przez zakładkę kontakt na Stronie Sklepu Organizatora. 

5.8. Organizator może w każdym czasie rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z Uczestnikiem za co najmniej 14-dniowym okresem wypowiedzenia z ważnych powodów rozumianych wyłącznie jako istotne naruszenie przez Klienta postanowień Regulaminu lub trwałe zaprzestanie świadczenia usług drogą elektroniczną przez Organizatora umotywowane obiektywnymi względami.

6. Ochrona danych osobowych 


6.1. Dane osobowe Uczestników są zbierane i przetwarzane w celu realizacji Programu, na co Uczestnicy wyrażają zgodę poprzez zaznaczenie odpowiednich pól. 

6.2. Administratorem danych osobowych jest Organizator – BIODIO Sp. z o.o., z siedzibą w Białymstoku (15-732) przy ul. Choroszczańskiej 24, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000805585, posługująca się numerem NIP 5423376324 oraz numerem REGON 384489153. Z Administratorem danych osobowych można skontaktować się pod adresem info@biozdrowy.pl  

6.3. Dane będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („ogólne rozporządzenie o ochronie danych”) oraz polityką prywatności dostępną na Stronie.

6.4. Dane osobowe będą zbierane i przetwarzane wyłącznie w celu i w zakresie wynikającym z Regulaminu w zakresie danych identyfikujących Uczestnika, które będzie przetwarzać Organizator (imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail) oraz pozwalających na przypisanie im informacji o rozpoczęciu i zakończeniu oraz zakresie korzystania z usług świadczonych elektronicznie w ramach Programu i oznaczeń identyfikujących zakończenie systemu teleinformatycznego lub sieci telekomunikacyjnej, z której korzysta Uczestnik. 

6.5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest: 

 1. art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych - zgoda Uczestnika - w celu realizacji Programu; 

 2. art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych - w celu realizacji obowiązków Organizatora wynikających z przepisów prawa, w szczególności przepisów podatkowych oraz z zakresu rachunkowości; 

 3. art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych - w celu rozpatrywania reklamacji i ustalania lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Organizatora. 

6.6. Uczestnicy mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich poprawiania i żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia skargi do organu ochrony danych osobowych. 

6.7. Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w Programie. Uczestnik może wyrazić dobrowolnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora także dla innych celów niż udział w Programie, przy czym niewyrażenie zgody dla innych celów niż udział w Programie nie warunkuje udziału w Programie. 

6.8. Przekazane dane osobowe są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim z wyjątkiem sytuacji, gdy takie ujawnienie będzie konieczne z uwagi na powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

6.9. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez okres trwania Programu oraz po jego zakończeniu, w zakresie niezbędnym do realizacji ewentualnych roszczeń wynikających z reklamacji. 

6.10. Każda zgoda może być w dowolnym czasie odwołana przez Uczestnika poprzez zgłoszenie dokonane na adres korespondencyjny albo adres e-mail Organizatora, przy czym odwołanie którejkolwiek ze zgód wyrażonych przez Uczestnika przed przesłaniem Nagrody będzie powodowało utratę prawa do jej otrzymania. Wycofanie zgody pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

6.11. Dane osobowe Uczestników nie będą podlegać profilowaniu, ani nie będą przekazywane przez Organizatora do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.  

6.12. Dostęp do danych osobowych mogą mieć upoważnieni pracownicy Organizatora oraz usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Organizatora oraz ich upoważnieni pracownicy – w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania tych usług. 

7. Postanowienia końcowe 


7.1. Organizator może zakończyć czas trwania Programu w przypadku wyczerpania Nagród objętych Programem. Informacja o zakończeniu Programu zostanie udostępniona na Stronie Sklepu z zachowaniem 3-miesięcznego wyprzedzenia. 

7.2. Organizator jest uprawniony do zmiany Regulaminu, przy czym o każdej zmianie Regulaminu Organizator poinformuje Uczestnika na Stronie z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. Zmiana Regulaminu nie może naruszać praw nabytych Uczestników. 

7.3. Uczestnikowi przysługuje w każdym czasie prawo do rezygnacji z udziału w Programie. W tym celu Uczestnik jest zobowiązany do złożenia Organizatorowi oświadczenia o rezygnacji. 

7.4. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie stosuje się obowiązujące przepisy prawa polskiego. 

7.5. Wszelkie ewentualne spory lub roszczenia w związku z Programem rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy według przepisów ogólnych.

7.6. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy postanowieniami Regulaminu i zapisami jakichkolwiek innych materiałów związanych z Programem, wiążące pozostaną postanowienia Regulaminu. 

7.7. Załączniki stanowią integralną część Regulaminu. 

7.8. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Programu. 

Loading...