data publikacji: 13.03.2024


REGULAMIN NEWSLETTERA

(regulamin udostępniania treści i usługi cyfrowej)

Niniejszy Regulamin powstał w trosce o ochronę Państwa praw. Znajdują się w nim informacje w zakresie udostępnienia Tobie Treści cyfrowej w postaci np. e-booka, materiału audiowizualnego, dostępu do szkolenia online czy usługi cyfrowej w ramach naszego newslettera. Regulamin określa również zasady dotyczące plików cookies w związku z udostępnieniem Treści i Usługi cyfrowej. 


 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE I DANE KONTAKTOWE

 1. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących treści Regulaminu skontaktuj się z nami:


adres e-mail: info@biozdrowy.pl

numer telefonu:  +48 884 734 844


 1. Podmiotem dostarczającym Treść cyfrową jest:  Biodio Sp. z o.o., ul. Choroszczańska 24, 15-732 Białystok, NIP: 542 337 63 24,  REGON: 384489153, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000805585.

 2. Warunkiem skorzystania z Newslettera oraz zawarcia Umowy o dostarczenie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej w ramach Newslettera jest akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu. Użytkownik poprzez jego akceptację wyraża zgodę na wszystkie postanowienia i zobowiązuje się ich przestrzegać. 

 3. Informacje o Treściach cyfrowych lub Usługach cyfrowych podane na stronach internetowych oraz podstronach, lub stronach powiązanych (tzw. stronach lądowania) Serwisu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

 4. W ramach korzystania z Serwisu i Newslettera zabraniamy dostarczania informacji o charakterze bezprawnym, w szczególności zabraniamy:

 1. rozsyłania i umieszczania w ramach Serwisu spamu; 

 2. dostarczania i przekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, w szczególności w ramach formularza zapisu na Newsletter i innych formularzy znajdujących się w Serwisie.

 1. Należy pamiętać, że:

 1. należy korzystać z Serwisu i Newslettera w sposób zgodny z Regulaminem oraz w sposób zgody z przepisami prawa;

 2. należy korzystać z Serwisu i Newslettera w sposób niezakłócający jego funkcjonowania;

 3. należy korzystać z wszelkich treści zamieszczonych na podstronach internetowych Serwisu i wysyłanych poprzez Newsletter wyłącznie w celu osobistego użytku, zgodnie z udzieloną licencją (jeśli taka została udzielona).


 1. Użytkownik nie może korzystać z usługi Newsletter lub zakupić usługę Newsletter anonimowo ani pod pseudonimem, lub używając niepoprawnych danych osobowych.

 2. Zasady korzystania z innych usług, treści cyfrowych lub zasady zakupu innych towarów (jeśli są dostępne w ramach Serwisu) określa Regulamin sprzedaży, do którego Usługodawca odsyła. 


 1. DEFINICJE:

 1. Usługodawca – Biodio Sp. z o.o., ul. Choroszczańska 24, 15-732
  Białystok, NIP: 542 337 63 24, REGON: 384489153, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000805585.

 2. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem: https://biozdrowy.pl/ oraz na odpowiednich jego podstronach za pośrednictwem, którego Użytkownik może dokonywać Zamówień i zakupów określonych Treści Cyfrowych.

 3. Formularz rejestracji – formularz dostępny na stronie internetowej umożliwiający utworzenie Użytkownikowi własnego Konta.

 4. Formularz Newsletter – formularz dostępny w Serwisie lub na odpowiednich jego podstronach albo stronach lądowania, za pomocą którego, Użytkownik może skorzystać z usługi Newsletter i dokonać stosownego zapisu.

 5. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, korzystająca z usługi Newsletter.

 6. Konsument – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 7. Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są m. in. dane osobowe Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.

 8. Newsletter/Usługa newsletter – elektroniczna usługa dystrybucji oferowana przez Sprzedawcę za pomocą poczty e-mail, którą Klient może zamówić/zasubskrybować. Pozwala ona Usługobiorcom na otrzymywanie treści elektronicznych od Sprzedawcy: informacji dotyczących Sprzedawcy, Treści Cyfrowych, usług powiązanych ze Sprzedawcą, nowościami, promocjami w Sklepie.

 9. Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta – Przedsiębiorca zawierający ze Sprzedawcą Umowę związaną z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale umowa ta nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej ujawnionym w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 10. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, w tym działalność zawodową, które w ramach tej działalności i na jej potrzeby dokonują zakupu bezpośrednio związanego z tą działalnością, w Sklepie.

 11. Płatność danymi – udostępnienie danych osobowych Użytkownika w zamian za dostarczenie Treści cyfrowych. 

 12. Regulamin newslettera – niniejszy regulamin.

 13. Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę (Sprzedawcę) na rzecz Usługobiorcy (Klienta) za pośrednictwem Sklepu.

 14. Treści Cyfrowe – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej, w szczególności informacje i materiały dostarczane w ramach świadczenia usługi Newsletter np. treści e-maili, wskazówki, poradniki, także w formacie pdf i innych, itp. 

 15. Usługa cyfrowa - usługa pozwalająca Użytkownikowi na: wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej, albo wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez konsumenta lub innych użytkowników tej usługi, albo inne formy interakcji za pomocą danych w postaci cyfrowej. 

 16. Zamówienie – czynność, oświadczenie woli Użytkownika zmierzające bezpośrednio do zawarcia nieodpłatnej lub odpłatnej umowy o dostarczenie Usługi Newsletter na warunkach wskazanych w niniejszym regulaminie 

 17. System – zespół złożony z urządzeń informatycznych i oprogramowania, który umożliwia przetwarzanie, przechowywanie, wysyłanie i odbieranie danych przez sieci telekomunikacyjne z wykorzystaniem odpowiedniego urządzenia końcowego (Internet).

 18. Środowisko cyfrowe – sprzęt komputerowy, oprogramowanie i połączenia sieciowe wykorzystywane przez Kupującego w celu uzyskania dostępu do treści cyfrowej lub usługi cyfrowej lub korzystania z nich.

 19. Umowa Licencyjna – umowa na odpłatne korzystanie przez Klienta z Treści Cyfrowych Usługodawcy, zawierana na zasadach określonych w Regulaminie.

 20. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 poz. 827 ze zm.), dalej jako Ustawa.

 21. Kodeks Cywilny– ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), dalej jako Kodeks cywilny.

 22. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej jako RODO.

 23. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000 z późn. zm.).

 24. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

 25. Ustawa – prawo telekomunikacyjne – ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. o prawie telekomunikacyjnym (Dz.U. Nr 171 poz. 1800 ze zm).


3. MINIMALNE WYMOGI TECHNICZNE

 1. Dla prawidłowego funkcjonowania Serwisu potrzebne jest:


 • urządzenie z dostępem do Internetu;

 • odpowiednio skonfigurowana, aktualna wersja przeglądarki internetowej obsługująca m.in. pliki typu cookies, np. Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome oraz umożliwiająca przeglądanie stron internetowych,

 • aktywne i odpowiednio skonfigurowane konto poczty e-mail (rekomenduę, aby Użytkownik sprawdził, czy maile z domeną Serwisu nie trafiają do skrzynki „spam”, „oferty” lub innej niż „główne /odebrane”. Usługodawca nie ma na to wpływu i jest to zależne od ustawień skrzynki e-mail Użytkownika i/lub dostawcy używanej skrzynki e-mail). 


 1. Przed skorzystaniem z Serwisu Klient obowiązany jest sprawdzić, czy posiadane przez niego urządzenie spełnia wymogi techniczne określone w Regulaminie.

 2. Korzystanie z usług elektronicznych związane jest z przesyłaniem danych przy pomocy sieci internet, co obarczone jest ryzykiem charakterystycznym dla tej sieci.

 3. W celu zapewniania bezpieczeństwa w Serwisie Usługodawca podejmuje środki techniczne, organizacyjne i prawne, odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa, w szczególności stosuje środki służące zapobieganiu, pozyskiwaniu i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych przez internet. Usługodawca zapewnia bezpieczeństwo transmisji danych przekazywanych w Serwisie poprzez stosowanie protokołu SSL.


 1. ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUGI NEWSLETTER 

 1. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby usługa Newsletter była zgodna z najwyższymi standardami, a tym samym z Zamówieniem złożonym przez Użytkownika. W tym celu dba o jej jakość, kompletność, funkcjonalność, kompatybilność, interoperacyjność, dostępność wsparcia technicznego, właściwy i konkretny opis Usługi Newsletter i Treści cyfrowych dostarczanych w jej ramach oraz zapewnia ich aktualizacje, jeśli jest to konieczne i wymagane przepisami prawa czy rozwijającą się technologią, albo samodzielnie chce poprawić ich jakość. 

 2. Treści cyfrowe przesyłane przez Usługodawcę w ramach Newslettera są aktualne według stanu wiedzy i doświadczenia Usługodawcy na dzień ich sporządzenia.  

 3. Newsletter może być dostępny czasowo/ okresowo. 

 4. Usługodawca jest uprawniony do wysyłania wiadomości elektronicznych w ramach usługi Newsletter w założonej przez siebie regularności. Może także czasowo lub całkowicie zaprzestać wysyłania Newslettera.


 1. UMOWA O DOSTARCZENIE TREŚCI CYFROWEJ

 1. Usługodawca umożliwia Użytkownikowi zawarcie umowy o dostarczenie Treści cyfrowych.

 2. Użytkownik zawiera umowę o dostarczeniu treści cyfrowych, w ramach której Użytkownik jest zobowiązany dokonać płatności danymi lub uiścić cenę.

 3. Użytkownik może zamówić Usługę Newsletter poprzez uzupełnienie formularza zapisu na Newsletter dostępnego w Serwisie albo poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa (okienka zgody) podczas procesu zakupowego w sklepie internetowym Usługodawcy (jeśli został udostępniony). 

 4. Celem skutecznego zapisu na Newsletter i korzystania z usługi Newsletter Użytkownik powinien podejmować kolejne kroki zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronach Serwisu i/lub w wiadomościach elektronicznych, które zostaną do niego wysłane na podany adres e-mail. 

 5. Celem Zamówienia usługi Newsletter konieczne jest podanie przez Użytkownika następujących danych:

 1. Imienia i/lub nazwiska,

 2. numeru telefonu (opcjonalnie), 

 3. adresu e-mail,

i zaznaczenie odpowiednich zgód:

 1. akceptacja Regulaminu Newslettera i Polityki prywatności poprzez zaznaczenie odpowiedniego okienka (checkboxa). Akceptacja jest niezbędna do dokonania i sfinalizowania Zamówienia na usługę Newsletter.

 2. zaznaczenie innych zgód, jeśli są dostępne i wskazane (opcjonalnie). 

 1. Wysłanie przez Użytkownika w ten sposób Zamówienia stanowi oświadczenie woli Użytkownika zamówienia usługi Newsletter zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.

 2. Umowa o dostarczenie Treści cyfrowych w zamian za płatność danymi odbywa się na zasadach określonych w pkt. 5 Regulaminu newslettera. 

 3. Umowa o dostarczenie treści cyfrowych w zamian za cenę odbywa się na zasadach określonych w pkt. 5 Regulaminu newslettera.


 1. USŁUGA WYSYŁKI NEWSLETTERA

 1. Usługodawca świadczy Usługę elektroniczną w postaci usługi Newslettera, która polega na kierowaniu do Użytkowników zapisanych na listę Subskrybentów informacji handlowych i marketingowych, w tym artykułach blogowych, treści wpisów w mediach społecznościowych, produktach i usługach czy wydarzeniach lub szkoleniach za pośrednictwem komunikacji e-mail.

 2. W celu rozpoczęcia świadczeniu usługi Newsletter, czyli dodania adresu e-mail do listy Subskrybentów, Użytkownik zostanie poproszony o uzupełnienie Formularza zapisu dostępnego w ramach Serwisu i podanie imienia oraz adresu e-mail oraz potwierdzenie zapisu przez wciśnięcie przycisku „Zapisuje się”. Potwierdzenie zapisu spowoduje skierowanie do Użytkownika na wskazany przez niego adres e-mail korespondencji mailowej z prośbą o potwierdzenie zapisu lub usunięcie maila w sytuacji, gdy wywołane zapytanie zostało wysłane omyłkowo. Korespondencja skierowana do Użytkownika zawiera aktywny link, po naciśnięciu którego Użytkownik potwierdza zapis. Potwierdzenie zapisu powoduje dodanie do bazy danych listy Subskrybentów. 

 3. Potwierdzenie zapisu oznacza, że Użytkownik wyraża zgodę na wysyłanie do niego informacji marketingowych i handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Potwierdzając zapis na newsletter, Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie przez Usługodawcę telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w celu marketingu bezpośredniego, a także przekazywania informacji handlowych w tym kanale komunikacji zgodnie z ustawą – prawo telekomunikacyjne. Powyższe zgody są dobrowolne, jednak konieczne do zapisu na listę Subskrybentów oraz wysyłki Newsletter. Brak zgody powoduje, że usługa Newsletter nie będzie mogła być świadczona. W każdej chwili Subskrybent może wycofać udzielone zgody, co spowoduje zaprzestanie świadczenia usługi Newsletter. Z chwilą skutecznego zapisu na listę Subskrybentów dochodzi do zawarcia umowy o dostarczenie treści cyfrowych w zamian za płatność danymi.

 4. Użytkownik chcący korzystać z usługi Newsletter zobowiązany jest do podania prawdziwych danych osobowych podczas uzupełniania Formularza zapisu, o którym mowa w pkt 5.2 Regulaminu newslettera oraz ich aktualizowania w razie ich zmiany. 

 5. Usługa Newsletter jest objęta prawami autorskimi i innymi prawami majątkowymi przysługującymi Usługodawcy. 

 6. Użytkownik może w każdej chwili i bez podawania przyczyny zrezygnować z usługi Newslettera. Rezygnacja może zostać zgłoszona Usługodawcy:
  – w formie elektronicznej za pośrednictwem aktywnego linku każdorazowo umieszczonego w stopce każdej wiadomości wysyłanej w ramach usługi Newsletter oznaczony jako „Anulowanie subskrypcji”. 


– w formie elektronicznej na adres: info@biozdrowy.pl

– w formie papierowej na adres pocztowy: Biodio Sp. z o.o., ul. Choroszczańska 24, 15-732 Białystok


 1. Skorzystanie przez Użytkownika z linka do wypisania się z usługi Newslettera, wysłanie korespondencji za pośrednictwem poczty e-mail lub poczty tradycyjnej z żądaniem rezygnacji z usługi będzie skutkować niezwłocznym rozwiązaniem umowy o świadczenie usługi Newsletter.

 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usługi Newsletter w każdym czasie. O zaprzestaniu świadczenia usługi Newslettera Usługodawca poinformuje Użytkownika za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej podanego w ramach procedury zapisywania się do usługi Newsletter. 


 1. UMOWA O DOSTARCZENIE TREŚCI CYFROWYCH

 1. Użytkownik, który nie chce zawierać umowy o dostarczenie treści cyfrowych, w ramach której dochodzi do płatności danymi, ma możliwość zawarcia umowy o dostarczenie treści cyfrowych, w ramach której będzie zobowiązany do uiszczenia ceny. 

 2. Użytkownik dokonuje zakupu Treści cyfrowych w zamian za cenę poprzez złożenie Zamówienia na adres: 

 3. W celu złożenia Zamówienia konieczne jest podanie przez Użytkownika danych niezbędnych do realizacji Zamówienia, tj.: 1) imię, 2) nazwisko, 3) ulica (osiedle), 4) kod pocztowy, 5) miasto, 6) adres e-mail, a w przypadku przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy, do którego stosuje się przepisy ustawy o prawach konsumenta dodatkowo: 7) firmę przedsiębiorstwa oraz numer NIP.

 4. W odpowiedzi na złożone Zamówienie, Usługodawca przedstawi Regulamin sprzedaży lub udostępni dedykowany interfejs w celu finalizacji Zamówienia. 


 1. REKLAMACJA USŁUGI

 1. W przypadku zastrzeżeń dotyczących usługi Newsletter lub działania Serwisu Użytkownik może złożyć reklamację:


– w formie elektronicznej na adres:  info@biozdrowy.pl 

– w formie papierowej na adres pocztowy: Biodio Sp. z o.o., ul. Choroszczańska 24, 15-732 Białystok


 1. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Użytkownika, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. Zaleca się podanie w opisie reklamacji informację o okolicznościach dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności: rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz określenia żądania, a także  danych kontaktowych składającego reklamację. Podanie tych danych jest fakultatywne (nieobowiązkowe) i nie wpływa na skuteczność reklamacji złożonej z ich pominięciem.

 2. Wszelkie reklamacje rozwiązywane są niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia reklamacji. Składający reklamację otrzymuje odpowiedź w takiej samej formie, w jakiej skierowano reklamację, chyba że Użytkownik wskaże inaczej.

 3. Użytkownik będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji dochodzenia roszczeń. Konsument ma możliwość zwrócenia się do:

– stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy;

– wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Usługodawcą;

– skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, np. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich.

 1. PRAWA AUTORSKIE I LICENCJA 

 1. Usługa Newsletter, a w szczególności Treści cyfrowe lub Usługi cyfrowe świadczone przez Usługodawcę w jej ramach mogą stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, podlegają ochronie prawnej i stanowią własność intelektualną Usługodawcy i/lub osób trzecich będących ich właścicielami/autorami, i które zostały udostępnione jedynie na użytek Serwisu, co Użytkownik akceptuje poprzez akceptację Regulaminu. Niniejszy regulamin także objęty jest ochroną prawno autorską.

 2. W przypadku zamiaru wykorzystania Newslettera, w tym Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych, lub wyżej wymienionych elementów w sposób sprzeczny ze wskazanym w niniejszym Regulaminie lub ich przeznaczeniem i funkcjonalnościami Użytkownik obowiązany jest uzyskać pisemną zgodę Usługodawcy. 

 3. Usługodawca udziela Użytkownikowi licencji niewyłącznej i nieprzenaszalnej, bez prawa do udzielania sublicencji na korzystanie z  Newslettera w tym z Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych. Użytkownik w ramach Usługi Newsletter upoważniony jest do korzystania z nich jedynie na własne potrzeby, bez ograniczeń terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:

 1. W zakresie zapisu utworu – zapis techniką cyfrową – utrwalenie poprzez cyfrowe przetwarzanie,  

 2. wydruk na własne potrzeby korzystania z materiałów w formacie pdf. i doc. oraz docx., jeśli wynika to ze specyfiki dostarczanych w ramach Newslettera Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych,

 3. zapis metodą cyfrową, modyfikacje na własne potrzeby w zakresie wskazanym w odpowiednich instrukcjach lub komentarzach, np. na własnym dysku twardym lub w polecanych programach zewnętrznych.

 1. Licencja, o której mowa w ust. 3 jest ważna przez czas trwania dostępu Użytkownika do Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych. Okres dostępu, a tym samym czas trwania licencji wskazywany jest w opisie Treści cyfrowych  lub Usług cyfrowych, a jeśli nie napisano inaczej zostaje udzielona na 365 dni od dnia Zamówienia usługi Newsletter lub Treści cyfrowych albo wysyłki danej wiadomości elektronicznej Newsletter. Wynagrodzenie z tytułu udzielenia licencji zawiera się w zapłacie ceny za Treść cyfrową lub Usługę cyfrową dokonywanej przez Użytkownika (w przypadku usługi odpłatnej) albo jest nieodpłatne (w przypadku podania danych osobowych w zamian za realizację usługi Newsletter). 

 2. Zakazane jest w szczególności, zarówno co do całości Newslettera i dostarczanych w jego ramach Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych, jak i ich części, bez wyraźnej zgody Usługodawcy: 

 1. udostępnianie i prezentowanie ich osobom trzecim, 

 2. publikowanie niezależnie od formy publikacji, z wyjątkiem publikacji dozwolonej wyraźnie przez Usługodawcę,

 3. kopiowanie, powielanie na potrzeby inne niż własny osobisty użytek. 

 1. Użytkownik zobowiązuje się dołożyć należytej staranności, aby Treści cyfrowe lub Usługi cyfrowe nie zostały ujawnione osobom niepowołanym/trzecim. 

 2. Usługodawca informuje niniejszym Użytkownika, że jakiekolwiek rozpowszechnianie jakichkolwiek Treści cyfrowych oraz Usług cyfrowych udostępnionych przez Usługodawcę w ramach Newslettera stanowi naruszenie przepisów prawa i może rodzić odpowiedzialność cywilną lub karną. Usługodawca może także domagać się stosownego odszkodowania czy zadośćuczynienia z tytułu poniesienia strat materialnych lub niematerialnych zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 3. Usługodawca jest uprawniony do okresowej aktualizacji Treści cyfrowych lub  Usług cyfrowych dostarczanych w ramach Newslettera zgodnie z postanowieniami Regulaminu.  


 1. DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Usługodawca.  Administrator samodzielnie wykonuje zadania Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Kontaktować z Administratorem możesz się używając poniższych danych: e-mail, numer telefonu lub pisemnie na adres Administratora.

 2. Dane osobowe Użytkownika podawane w formularzu zamówienia Usługi Newsletter będą przetwarzane na podstawie umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem, do zawarcia której dochodzi wskutek akceptacji niniejszego Regulaminu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania usługi) w przypadku świadczenia usługi bezpłatnej. 

 3. Dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane również w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

 1. rozpatrzenia reklamacji czy roszczeń — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);

 2. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);

 3. tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);

 4. archiwalnym i dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);

 5. w celu marketingu bezpośredniego kierowanego do Użytkownika - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora),

 6. w celu wysyłki wiadomości elektronicznych w postaci Newslettera lub innych nieodpłatnych Treści cyfrowych mających charakter treści marketingowych i handlowych - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) i na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora).

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celach związanych z realizacją usługi Newsletter oraz realizacją prawnie uzasadnionych interesów Administratora. Ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja usługi Newsletter będą niemożliwe.

 2. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez okres realizacji usługi, a także przez okres zabezpieczenia ewentualnych roszczeń zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawnymi. Następnie zostaną usunięte, chyba że zdecyduje się korzystać z usług Administratora i pozostawi je na innej podstawie i we wskazanym mu celu. 

 3. Dane osobowe Użytkownika będą udostępnianie innym odbiorcom danych, takim, jak na przykład serwisy świadczące usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawca usługi poczty elektronicznej, dostawca usługi mailingu (Newsletter), podwykonawcom i zleceniobiorcom, zaangażowanym w wysyłkę Newslettera.

 4. W związku z faktem, że Administrator korzysta z zewnętrznych dostawców różnych usług np. Meta Platforms Ireland Limited (Facebook i spółki zależne), Google, Microsoft itp.  dane Użytkownika mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach (w całości lub częściowo). Google i Meta Platforms Ireland Limited (Facebook i spółki zależne) stosują mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO (np. certyfikaty) lub standardowe klauzule umowne. Będą one przekazywane wyłącznie odbiorcom, którzy gwarantują najwyższą ochronę i bezpieczeństwo danych, m.in. poprzez:   

 1. współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej,  

 2. stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską (tak jak ma to miejsce np. w przypadku Google),  

 3. stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy,  

lub tym, na przekazywanie danych osobowych których, Użytkownik wyraził zgodę.

 1. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania dostępu do danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych. Przysługuje mu też prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.

 2. Użytkownik posiada też prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli podał swoje dane osobowe na podstawie zgody. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 3. Dane Użytkownika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania w rozumieniu RODO, co oznacza, że Administrator nie będzie podejmował automatycznych decyzji, które mają wpływ na prawa i wolności Użytkownika.

 4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Użytkownikowi i przekazania danych w związku z korzystaniem z Serwisu, Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

 5. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień poprzez Serwis, oraz polityka plików cookies zostały opisane w Polityce prywatności i plików cookies, która znajduje się pod adresem: 


 1. ZMIANY REGULAMINU

 1. Usługodawca zastrzega sobie, w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy, prawo do dokonywania zmian Regulaminu newslettera.

 2. Usługodawca jest uprawniony do jednostronnej zmiany Regulaminu newslettera w zakresie, który nie został indywidualnie uzgodniony z Użytkownikiem z uzasadnionych przyczyn. Za uzasadnioną przyczynę uznaje się w szczególności: 

– zmiana przepisów prawa powszechnie obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie, w jakim taka zmiana przepisów modyfikuje treść Regulaminu newslettera albo nakłada na Usługodawcę obowiązek określonej modyfikacji Regulaminu newslettera;

– Regulamin wymaga uzupełnienia, doprecyzowania lub modyfikacji ze względu na przepisy prawa powszechnie obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub z uwagi na konieczność stworzenia większej transparentności Regulaminu newslettera — w zakresie, w jakim uzupełnienie, doprecyzowanie lub modyfikacja Regulaminu newslettera jest dopuszczalne przez przepisy prawa, lub z uwagi na konieczność zwiększenia transparentności Regulaminu newslettera; 
– wydanie przez organy administracji publicznej decyzji rekomendacji, zaleceń lub aktów o analogicznym charakterze, w jakim dokumenty modyfikują treść Regulaminu newslettera albo nakładają na Usługodawcę obowiązek określonej modyfikacji Regulaminu newslettera;

– wprowadzenie przez Usługodawcę nowych funkcjonalności Serwisu lub dokonanie modyfikacji ich dotychczasowego zakresu — w zakresie, w jakim nowe funkcjonalności modyfikują treść Regulaminu newslettera;

– wprowadzenie przez Usługodawcę nowych lub modyfikacja istniejących systemów informatycznych — w zakresie, w jakim wpływają one na treść Regulaminu newslettera, a modyfikacja Regulaminu newslettera jest obiektywnie niezbędna i bezpośrednio związana z wprowadzeniem nowych lub modyfikacją istniejących systemów informatycznych;

– powstanie orzecznictwa sądowego lub administracyjnego, z którego wynika, że treść Regulaminu newslettera jest sprzeczna z prawem — w zakresie, w jakim z punktu widzenia przeciętnego Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta proponowana zmiana Regulaminu newslettera jest na jego korzyść.

 1. Zmiana Regulaminu newslettera nie dotyczy umów zawartych przed dniem wejścia w życie zmiany Regulaminu newslettera. Do umów zawartych przed dniem wejścia w życie zmiany Regulaminu newslettera stosuje się postanowienia Regulaminu obowiązujące w dniu wyrażenia woli Użytkownika zawarcia umowy. 

 2. Usługodawca informuje Użytkownika o proponowanej zmianie Regulaminu newslettera poprzez publikację w Serwisie treści proponowanej zmiany Regulaminu newslettera, dacie wejścia w życie zmian Regulaminu newslettera oraz jednolitej treści Regulaminu newslettera po zmianach. 

 3. W przypadku usługi Newsletter Usługodawca poinformuje Użytkownika o treści proponowanej zmiany Regulaminu newslettera, daty wejścia w życie zmian Regulaminu newslettera oraz jednolitej treści Regulaminu newslettera po zmianach za pośrednictwem poczty elektronicznej podanej w ramach procedury zapisywania się do usługi Newsletter.

 4. Przed wejściem w życie zmian Regulaminu newslettera Użytkownik może oświadczyć Usługodawcy, że nie akceptuje wprowadzonych zmian. Oświadczenie o braku zgody na zmianę Regulaminu newslettera jest równoznaczne z rezygnacją przez Użytkownika z usługi Newsletter.

 5. W przypadku umów o charakterze ciągłym (np. usługi Newsletter) zmiany dokonane w Regulaminie newslettera (wiążą) obowiązują Użytkownika, jeżeli został on prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział zawartej Umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o zmianie.


 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Usługa Newsletter świadczona jest w języku polskim i w oparciu o przepisy prawa polskiego. 

 2. W celu uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, że żadne z postanowień Regulaminu newslettera nie ogranicza praw Użytkownika, w tym Użytkownika o statusie konsumenta lub przedsiębiorcy, do którego stosuje się przepisy ustawy o prawach konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia Regulaminu newslettera o takim charakterze bezwzględne zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego prawa. 

 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego albo przedsiębiorcą na prawach konsumenta, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ustawy o ochronie danych osobowych oraz Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).


Link do polityki prywatności i cookies:https://biozdrowy.pl/polityka-prywatnosci/ 

Link do niniejszego Regulaminu: https://biozdrowy.pl/regulamin-newslettera-biozdrowy-/

Link do poprzedniej wersji niniejszego regulaminu: https://biozdrowy.pl/regulamin-newslettera-biozdrowy-/

Loading...